ДОГРАМА,БЛИНДИРАНИ И ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ,ЗИМНИ ГРАДИНИ, ЩОРИ, ETALBOND, СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ, СТЪКЛА И СТЪКЛОПАКЕТИ, ПАРКЕТ, КЛИМАТИЦИ

Зимнa градинa
Усещане за природа в домът Ви.


В напрегнатите и студени дни зимната градина ще бъде вашето любимо пространство, което ще Ви свърже с природата.
Тя може да Ви даде от една страна всеки ден дъх на ваканция, от друга страна, повишава стойността на вашето жилище – една инвестиция с голямо значение за бъдещето.
За зимната градина винаги може да се намери подходящо място: непокрити тераси, мансарди, веранди, еркери, пространства над гаражи, неизползвани площи в задния двор или като интегрирано пространство при ново строителство. Без значение от размера идеята за зимна градина открива многообразие от непредполагаеми площи за изграждането и.
Устройството на зимната градина включва в себе си няколко ключови елементи: стъклени плоскости и носещи конструкции от различни профили с възможност за отваряеми части: прозорци, вратии и капандури.
Възможностите за индивидуално организиране на зимната градина според конкретното и разположение се разширяват от богатата гама на аксесоарите и оборудването. Доколкото е възможно, е препоръчително да се предвиди движението на слънцето при изпълнение на проекта. Определящо за тези конструкции е директното слънцегреене, което в зависимост от сезона, изложението, времето и климата ги загрява по различен начин.
Изборът на разположение на зимната градина зависи и от предназначението и:


северно разположение – работен кабинет, студио, ателие, малко светлина, но често се използва като климатичен буфер;
източно разположение – място за закуска, но и работно място, защитено от силното западно слънцегреене следобед;
западно изложение – горещото изложение през лятото, задължително да се предвиди външна слънцезащита и системи за проветрение;
южно изложение – най-дългото слънцегреене дори и през зимата, идеално за използване на зимната градина като топлинен буфер, задължително да се предвиди външна слънцезащита и системи за проветрение.Обща характеристика

В днешно време зимната градина е строителна конструкция, която се реализира със съвременно оборудване и с използването на разнообразни материали и нови технологии.
Зимната градина е универсално светлопрозрачно съоръжение за остъкляване на всякакви помещения или площи, например оранжерии , тенис кортове или басейни. Представлява само по себе си един сложен архитектурно-дизайнерски проект.
Устройството на зимната градина включва в себе си няколко ключови елементи: вертикално остъкляване, светлопрозрачен покрив, а също и отварящи се части: прозорци, капандури, врати, входни групи.
Всеки елемент на зимната градина се изготвя от специален профил. Съчетанието между профили за фасадни сиsтеми, алуминиеви профили за дограма, както и PVC, дават чудесни резултати при търсене на оптимални строителни решения.
Особенно внимание се отделя на прозрачните покриви. За разлика от вертикалното остъкление, където в качеството на пълнеж се прилагат стандартни стъклопакети, прозрачните покриви в зимните градини се остъкляват единствено с "безопасни" стъкла, такива като триплекс или закалено стъкло, както и поликарбонат.Неотлъчна част от проекта на зимната градина се явява изпълнението на изчисление за носене на конструкцията , в който се отчитат ветрове, снегови натрупвания, а така също и собствения наклон на конструкцията на зимната градина.
На основание на анализа и получените данни се определят конструктивните особености на зимната градина, позволяващи да се обезпечи максималната устойчивост, да се изключат превишения от допустимите деформации.
Специализираните начини за свързване и закрепване на/между профилите, използващи се в изработването на зимните градини, имат високи трайни характеристики, позволяващи да бъдем сигурни в качеството на основни елементи на конструкцията .
В случай на съчетаване на неприятно натоварване с големи габаритни размери на зимната градина, оптималното решение се явява комбинирането на алуминиеви профили с метален скелет (стойки, колони, наклонени греди).
.
Целият този процес изисква добро планиране, затова ще представим важните стъпки при изграждането на този природен кът, като част от съвременната архитектура


Конструктивни решения

Свър­з­ва­не­то на ос­тък­ле­но­то прос­т­ран­с­т­во с жи­лищ­на­та сгра­да пос­та­вя въп­ро­са за не­го­во­то кон­с­трук­тив­но и фун­к­ци­о­нал­но ре­ше­ние, съг­ла­су­ва­не­то му с ар­хи­тек­тур­ния стил на къ­ща­та и топ­лин­ни­те за­гу­би. Зимната градина се състои от стъклени плоскости и носещи конструкции от различни профили. Тя няма стени и осигурява пряка видимост към външното пространство. Пространството между тези връзки може да се оформи индивидуално.

Най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те случаи на съчетаване на къ­щата и зим­ната гра­ди­на са след­ни­те:
Продължение на фасадата. Това е решение, което може да реализирате като остъклите част от пространството или допълнително пре­об­ра­зите терасата, или балкона.

Ако имате възможност да предвидите пространството още при проектирането на сградата, е добре да знаете какви са предимствата и недостатъците при различното изложение на градината. Когато се пристроява към сграда е от значение свободното място и съседните постройки.
Ъгловото разположение на зимната градина е по-фун­к­ци­о­нал­но, защото две стени контактуват с дома (предимно за последен етаж от сградата).
Според специалисти, източното изложение е най-доб­ро­ за зим­на гра­ди­на, ко­я­то ще се из­пол­з­ва ак­тив­но и през ля­то­то.


Неудобството е, че слън­це­то не про­ник­ва и не заг­ря­ва дос­та­тъчно прос­т­ран­с­т­во­то, което налага и по-добрата му топлоизолация. Разположението й из­ця­ло на юг е подходящо един­с­т­ве­но в ра­йо­ни­те с по-малко слън­це­греене. За да не се прег­ря­ват рас­те­ни­я­та, ще тряб­ва да се пред­ви­ди ефи­кас­на за­щи­та от слънчеви­те лъчи, като вън­ш­ни що­ри например. Не бива да се забравя и вентилацията на помещенията. Се­вер­на­та ори­ен­та­ция оси­гу­ря­ва рав­но­мер­на и пос­то­ян­на свет­ли­на­. Добър вариант за това разположение е и направата на светлопропусклив покрив.За да не стои като придатък към къщата или сградата, помещението за зимна градина трябва да се съобрази с общата архитектура и вида и цветовете на използваните материали.
Една пълна с растения зимна градина е безплатна климатична инсталация за намиращите се зад нея помещения. Растенията произвеждат кислород и по този начин оказват положително влияние на климата в помещенията, създават благоприятна за здравето атмосфера.

Помещението служи за буфер през студените сезони и допринася за икономията на разходи за отопление, използвайки безплатна слънчева енерги: късовълновите слънчеви лъчи преминават безпрепятствено през стъклата и затоплят стените, пода и мебелите в зимната градина. А излъчващата се от тях топлина рефлектира в по-голямата си част от стъклата и се превръща в топлинна енергия.
Архитектурен изглед


Ъгълът на наклон на покрива трябва да е достатъчно голям, за да обезпечи постъпване на достатъчно количество слънчева енергия в помещението. В същото време да осигури ефективно отразяване на слънчевите лъчи през лятото и приплъзване на снега по склона, за да не отнема от топлината и да не натоварва конструкцията.
Съвременната зимна градина се реализира с използването на разнообразни материали и нови технологии. Добре изградената зимна градина допринася за оформяне архитектурата а сградата.


Възможностите за комбиниране на различните видове материали и начини на отваряне и плъзгане свидетелстват за многообразието при проектиране на конструкцията. Няколко са ключовите елементи - вертикално остъкляване, светлопрозрачен покрив и отваряеми части (прозорци, капандури, врати). Всеки елемент се изготвя от специален профил.

За остъкляването може да се използва алуминиева дограма и двоен слой стъкла. Това спестява енергията за отопление и намалява шума. За страничните части може да се избира между алуминий и пластмаса. Изпълнението със стъклопакет на практика елиминира появата на конденз за разлика от старите единични стъкла. Стъклопакетите с нискоемисионните (Ка) стъкла гарантират отлична топлоизолация, а стъклата със специални слънцезащитни покрития могат да контролират слънчевите лъчи.

Изисквания

Конструкциите за зимни градини трябва да издържат на големи температурни разлики, висока влажност на въздуха, лед, сняг, влага. Ето защо са използват материали, които са трайно устойчиви на неблагоприятни атмосферни влияния. Това предполага използването на многокамерни профили от алуминий или полимерни материали с армировка от поцинкована стомана.
Зимната градина с високи стъклени стени и стъклен покрив и двойно изолирани повърхности предоставят чудесна светлина и пълна защита от външни влияния.
Поликарбонатът представлява разновидност на пластмасата и наред с акрилното стъкло (плексиглас) е сред основните синтетични заместители на обикновеното силикатно стъкло. Практиката е показала отличния ефект при използване на многослоен поликарбонат в построяването на парници, оранжерии, цветарници, ботанически и зимни градини.
При остъкляването с многослоен поликарбонат този проблем не съществува, защото слънчевите лъчи, преминавайки през многоклетъчната структура, излизат от нея в различни направления, осветявайки цялата видима на помещението.


Подходящото оформяне и подредбата на цветята в зимната градина, ще допринесат за вашият комфорт и ще ви доставят удоволствие в студените и кратки зимни дни.


За поръчки и консултации, моля обърнете се към нас.